Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavına Başvuru Reddi İşleminin İptali

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavına Başvuru Reddi İşleminin İptali

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavına Başvuru Reddi İşleminin İptali

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavına Başvuru Reddi İşleminin İptali, İzmir ili Foça ilçesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı emrinde deniz piyade astsubay kıdemli üstçavuş rütbesinde görev yapan davacı tarafından, 2021 yılı statü geçiş (astsubaylıktan subaylığa geçiş) sınavına katılmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali

İZMİR 2. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun “Astsubaylıktan subay olma şartları:” başlıklı 109. maddesinde; “Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarla teğmen nasbedilirler : a) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak. b) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak. c) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak. …” hükmü 111. maddesinde ise; “Yukarıda belirtilen hükümlerin tatbik şekli ve karşılığı bulunmayan sınıfların hangi sınıf ve meslek imtihanlarına tabi tutulacakları,sicillerin ne şekilde verileceği ve emsalleri arasında temayüz etmiş astsubayların subaylığa nasbedilmelerinde aranacak nitelikler ile seçme sınavlarının yapılma usul, esas ve şartları Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.” hükmü yer almıştır. 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Subay Sicil Yönetmeliği’nin “Astsubaylıktan subay olmanın esas ve şartları ile subay olmaya engel hâller” başlıklı 105. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde “Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.” hükmü, “Astsubaylıktan subay nasbedilecekler için düzenlenecek nitelik belgesi ve müracaat şekli” başlıklı 107. maddesinde ise; “Kanunun 109 uncu maddesi gereğince subay olmak isteyen astsubaylar, en geç Şubat ayı sonuna kadar bağlı bulundukları birlik komutanlarına, karargâh veya kurum amirlerine bir dilekçe ile müracaat ederler. Müracaatta bulunan astsubaylar hakkında, sıralı sicil üstlerince subay olmaya lâyık olup olmadıkları kesin olarak belirtilerek, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-8 sayılı Subay Olmaya İstekli Astsubaylar İçin Nitelik Belgesi düzenlenir. Nitelik belgesine, astsubaylığa nasıptan itibaren almış olduğu takdir ve cezalar ile diğer menfi ve müspet kayıtların tasdikli suretleri eklenir. Birlik komutanları, karargâh veya kurum amirlerince; hazırlanmış olan nitelik belgesi, dilekçe ve ekleri müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlıklarında bulunacak şekilde gönderilir.” hükmü yer almıştır

Kamu Hukuk

Dava dosyasının incelenmesinden; ; İzmir ili Foça ilçesi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı emrinde deniz piyade astsubay kıdemli üstçavuş rütbesinde görev yapan davacının 25.04.2020 tarihli emir ile 01.05.2020 tarihinden itibaren Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı TMH Görev Birlik Komutanlığı Hakkari emrine geçici olarak görevlendirildiği, davacı tarafından 10.02.2021 tarihli dilekçeyle, 2021 yılı statü geçiş (astsubaylıktan subaylığa geçiş) sınavına ilişkin mesaj emrinin tarafına tebliğ edilmediği ve sınavın yapılacağını 08.01.2021 tarihinde öğrendiğinden bahisle astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına katılma istemiyle başvuru yapıldığı, başvurunun, davacının süresi içinde başvuru yapmadığı ve hakkında düzenlenen nitelik belgesi olumsuz olduğu gerekçesiyle 11.03.2021 tarih ve 1387413 sayılı işlemle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır..

Uyuşmazlık konusu olayda,  . davalı idarece, başvuru belgelerinin 15 Aralık 2020 tarihine kadar Dz.K. Personel Başkanlığına gönderilmediği ve nitelik belgesinin olumsuz olduğu tespitlerine istinaden davacının sınava katılma talebi uygun görülmemiş ise de, davacıya sınav duyurusuna ilişkin mesaj emrinin tebliğ edildiğine dair bir evrak sunulmadığı, kaldı ki davacının başvurusu üzerine sınava katılmasına esas alınmak üzere nitelik formunun düzenlendiği, bu yönüyle başvurunun süresinde yapıldığının kabulü gerektiği, aynısicil amirleri tarafından düzenlenen mütala formu ile nitelik formu arasındaki çelişkinin sebebinin de açıklanmadığı, nitelik formundaki olumsuz değerlendirmelere dair herhangi somut bir bilgi ve belge yada gerekçe ortaya konulamadığı, hangi nedenle davacının nitelik belgesinin olumsuz değerlendirildiğinin anlaşılamadığı, tüm bu hususlar göz önüne alındığında nitelik belgesinin objektif kıstaslardan uzak olarak düzenlendiği sonucuna varılmakla, bu nitelik belgesi esas alınarak davacının astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına yaptığı başvurunun reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Öte yandan, bu iptal kararının doğrudan davacıya sınava katılma hakkı tanımadığı, davacının astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına katılmak için aranan diğer şartları sağlayıp sağlamadığı noktasında ayrıca bir değerlendirme yapılacağı açıktır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavına Başvuru Reddi İşleminin İptali

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavına Başvuru Reddi İşleminin İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.