Astsubaya Verilen 88.12’lik Sicil Notunun İptali

Astsubaya Verilen 88.12’lik Sicil Notunun İptali

İNTERNET SİTESİ:

(Astsubaya Verilen 88.12’lik Sicil Notunun İptali)

T.C.

KONYA BÖLGE İDARE

Kamu Hukuk

4. İDARİ DAVA DAİRESİ

ESAS NO: 2023 /xxx

KARAR NO: 2023 /xxx

Uyuşmazlık konusu olayda, dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının uzman jandarma kaynaklı olarak 2012 yılında astsubaylığa nasbedildiği, yeni statüdeki ilk sicilini 2013 yılında aldığı, 2013, 2014, 2015 yılı sicil notunun 100, 2016 yılı sicil notunun 95,38 , 2017 yılı sicil notunun 93,35 , 2018 yılı sicil notunun 88,12 , dava konusu 2019 sicil yılında ise; 1. sicil amiri notunun 85,00, 2. sicil amiri notunun 90,92 olduğu, 3. sicil amirince yetki devrine istinaden değerlendirme yapılmadığı ve 2019 yılı sicil notunun 88,56 olarak belirlendiği, sicil belgesindeki ”temel nitelikler” bölümünün, ‘cumhuriyetin temel nitelikleri ile Atatürkçü düşünce sistemine bağlılığı ve özümsemesi’ kısmının ‘tamdır’ şeklinde, ‘dürüstlüğü, güvenirliği ve ahlaki sağlamlığı’ kısmının ‘yeterlidir’ şeklinde, ‘disiplin kurallarına uyarlığı’ kısmının ‘yeterlidir’ şeklinde, ‘genel değerlendirme (kategori)’ bölümünde 1. sicil üstü tarafından “başarılı” değerlendirmesi yapıldığı, 2. sicil üstü tarafından “üstün başarılı” olarak değerlendirildiği, “Ayırt edici nitelikler” bölümünde 2.sicil üstünce tüm hususlarda ‘kategorisindeki emsallerinin altında’ kısmının işaretlendiği, 1. sicil üstü tarafından değerlendirme yapılmadığı, “Sicil üstü olabilme durumu” kısmının ‘sicil üstü olabilir’ şeklinde, ‘müstakil görev yapma kabiliyeti’ kısmının ‘yapar’ şeklinde işaretlendiği, ‘yurt dışı görev yapabilme durumu’ kısmının ‘vardır’ şeklinde, 1. sicil üstünce ve 2. sicil üstünce herhangi bir olumsuz kanaat bildirilmediği, ayrıca davacının sicil dönemi içerisinde almış olduğu bir disiplin cezasının yada adli-idari soruşturmasının da bulunmadığı görülmektedir. Sicil işlemlerinde uzun yıllar boyunca belirgin bir çoğunlukta yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personelin, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak nitelikte ayrıca birden bire düşüşü açıklayan makul sebepler gösterilmeksizin düşük sicil notları takdir edilmesi ve hakkında olumsuz kanaatlerin belirtilmiş olmasının takdir yetkisinin ölçüsüz kullanıldığı anlamına geleceği açıktır. Uyuşmazlıkta, dava konusu 2019 sicil döneminde davacının herhangi bir adli veya idari soruşturmasının bulunmadığı, 2019 yılı öncesinde davacı hakkında verilen sicil notları incelendiğinde sicil notlarının; 2013, 2014, 2015 yılı sicil notunun 100, 2016 yılı sicil notunun 95,38, 2017 yılı sicil notunun 93,35, (bir diğer uyuşmazlıkta dava konusu edilen) 2018 yılı sicil notunun 88,12 olduğu, 2019 yılında ise olumsuz bir kanaat bildirilmeden 1. ve 2. sicil üstü tarafından önceki sicillerine nazaran düşüşle 88,56 puan sicil notu takdir edildiği, 2018 yılı sicil notunun iptali istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karara karşı davacı tarafından istinaf başvurusunda bulunulduğu, Dairemizin 05.07.2023 tarih ve E:2023/219, K:2023/1117 sayılı kararı ile davacının istinaf başvurusu kabul edilerek dava konusu 2018 yılına ilişkin 88,12 olan sicil notunun iptaline karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmaktadır. Bu durumda; davacının 2019 yılı sicil notu 88,56 (Başarılı) olarak belirlenmiş ise de verilen sicil notunun genel sicil alma eğilimine uygun olmayıp açık bir düşüşün görüldüğü, 2019 yılında sicil amirleri tarafından 88,56 sicil notu takdir edilmesini haklı kılacak nedenlerin somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği, adli ve idari soruşturması bulunmayandavacının sicil notunun objektif olarak düzenlendiğinden bahsedilemeyeceğinden, dava konusu 2019 yılı sicil notunda hukuka uygunluk, aksi yöndeki ilk derece mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır

Açıklanan nedenlerle; istinaf başvurusunun kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.