Astsubayın Amirinin Sorduğu Soruları Gereken Süre İçinde Yanıtlamaması

Astsubayın Amirinin Sorduğu Soruları Gereken Süre İçinde Yanıtlamaması

Astsubayın Amirinin Sorduğu Soruları Gereken Süre İçinde Yanıtlamaması

Astsubayın Amirinin Sorduğu Soruları Gereken Süre İçinde Yanıtlamaması, Diyarbakır ili, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı Hizmet Destek Birlik Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay Çavuş olarak görev yapan davacının, “Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak ya da bu uyarılara kayıtsız kalmak, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak” fiilini işlediğinden bahisle aldığı cezanın iptali

DİYARBAKIR 4. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Genel kolluk görevlilerinin tabi olacağı disiplin hükümlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan ve 08/03/2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun; “Disiplin cezaları” başlıklı 7’nci maddesinde; “(1) Personele verilecek disiplin cezaları şunlardır: (…) c) Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz (…) (2) Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.(…)” hükümlerinin, “Disiplin cezası verilecek fiiller” başlıklı 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır: ?) Üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller; 2) Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak ya da bu uyarılara kayıtsız kalmak, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak……)” hükmünün, yer aldığı görülmektedir.

Kamu Hukuk

 Dava dosyasının incelenmesinden; Diyarbakır ili, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı Hizmet Destek Birlik Komutanlığı emrinde Jandarma Astsubay Çavuş olarak görev yapan davacının; Lice J.Komd.A.K.lığı Harekat Merkezi Amirliğinde 16.03.2021 tarihinde yapılan Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısında VKS’de kesinti yaşanması üzerine J.Komd.A.K.J.Alb.S.D. tarafından J.Asb.Çvş.a J.Bkm.Bnb.A.C.’nin acil toplantı salonuna gelmesi emrini verdiği, daha sonra davacı J.Asb.Çvş.ın harekat merkezinden çıkıp bir kaç dakika sonra geri harekat merkezine geldiğini, akabinde arkasından J.Bkm.Bnb.A.C.’nin giriş yaptığını, bunun üzerine verilen emrin yerine getirilip getirilmediğine dair J.Alb.S.D.’ye dönüş yapmadığından bahisle hakkında başlatılan disiplin soruşturması sonucunda, davacının fiilinin 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8/3/a-2 maddesinde yer verilen “Amir ve üstlerinin, görev ve mesleki konulara veya tutum ve davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak ya da bu uyarılara kayıtsız kalmak, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak..” kapsamında olduğu gerekçesiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasının teklif edildiği, disiplin amirince davacının üç gün aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, anılan cezanın iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda,  . disiplin soruşturmasında J.Bkm.Bnb.A.C.’nin de ifadesi alınması gerekirken anılan kişinin ifadesinin alınmadığının görüldüğü, yaşanan olayda davacının disiplinsizlik olarak nitelendirilen eylemi işlediğinin sabit olmadığı gibi söz konusu fiilin disiplin soruşturmasına konu edilebilecek bir fiil olmadığının da sabit olduğu, yaşanan olay nedeniyle hizmetin aksamadığı da dikkate alındığında, davacının eyleminin disiplin suçu teşkil etmediği anlaşıldığından davacı hakkında tesis edilen dava konusu 3 günlük aylıktan kesme cezasında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Diğer yandan; 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 125’inci maddesinin son fıkrasında yer verilen, “İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükmü uyarınca, yukarıda açıklanan gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal hakların hesaplanarak yasal faiziyle birlikte tazmini gerekmektedir..

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Astsubayın Amirinin Sorduğu Soruları Gereken Süre İçinde Yanıtlamaması

Astsubayın Amirinin Sorduğu Soruları Gereken Süre İçinde Yanıtlamaması | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.