Uzman Çavuşun Amirine Lan Demesi Sonucu Aldığı Disiplin Ceza İptali

Uzman Çavuşun Amirine Lan Demesi Sonucu Aldığı Disiplin Ceza İptali

Uzman Çavuşun Amirine Lan Demesi Sonucu Aldığı Disiplin Ceza İptali

08 Mart 2018 gün ve 30354 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “Disiplin Cezaları” başlıklı 7. Maddesinde (1) Personele verilecek disiplin cezaları şunlardır: a)

Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. b) Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. c) Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz. ç) Kısa süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır. d) Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulmasıdır. e)

Meslekten çıkarma: Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır. f)

Devlet memurluğundan çıkarma: Personelin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır. (2) Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir…” hükmüne, “Disiplin cezası verilecek fiiller” başlıklı 8-(5)/ç-7. maddesinde “Amir veya üstüne hakaret etmek” hükmüne, aynı maddenin 7. fıkrasında, “(7) (Değişik:17/1/2019-7161/64 md.) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin; a) Kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/5’i ila 1/4’ü… kesilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Hukuk

Ankara Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde Uzman Jandarma II. Kademeli Çavuş olarak görevli olan davacı tarafından, amir ya da üste hakaret ettiğinden bahisle hakkında 10 ay kısa süreli durdurma cezası ve 5 ceza puanı işlenmesine ve maaşından 1/4 oranında kesinti yapılmasıma ilişkin Balıkesir Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulu tarafından tesis edilen 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektirdiği, bir alt ceza olan 10 ay kısa süreli durdurma cezasının uygulandığı,  işlemin; eşitlik ilkesine aykırı olduğu, olay yeri inceleme uzmanı olarak görev yaptığından Pts cihazını zimmet alma sorumluluğu bulunmadığı, olay yeri inceleme yönergesine göre kendisine asli görevini engelleyecek görevler verilemeyeceği, “lan” ifadesini kullanmadığı, kullanmış olduğu kabul edilse dahi bu ifadenin yargı içtihatlarında hakaret olarak kabul edilmediği, yaşanan olay hakkında uygulanan disiplin yaptırımının ölçüsüz olduğu ileri sürülerek iptaline ve işlem nedeni ile yoksun kalındığı belirtilen parasal haklarının yasal iade hakkında kazandığımız dava.

Kamu Hukuk ailesi olarak aldığınız disiplin cezasının iptal edilmesine yönelik danışmanlık hizmeti almak üzere bizlere iletişim numaralarımızdan ve WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Uzman Çavuşun Amirine Lan Demesi Sonucu Aldığı Disiplin Ceza İptali

Devlet Memurlarının Haklarını Koruma | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.