Kıdemli Çavuşun Görev Aracıyla Kaza Yaparak Aldığı Cezanın İptali

Kıdemli Çavuşun Görev Aracıyla Kaza Yaparak Aldığı Cezanın İptali

Kıdemli Çavuşun Görev Aracıyla Kaza Yaparak Aldığı Cezanın İptali

Kıdemli Çavuşun Görev Aracıyla Kaza Yaparak Aldığı Cezanın İptali, Ağrı ili, Toprakkale Jandarma Komutanlığı emrinde Kd. Çavuş olarak görev yapan davacının  17/01/2021 tarihinde araç devriye komutanı olarak görev yaptığı aracın kaza tarihinde araç komutanı olduğu ve aracın kaza yapmasını engelleyici nitelikte gereken önlem ve tedbiri almadığı, üzerine atılı disiplin cezasını işlediğinden bahisle aldığı cezanın iptali

ERZURUM 3. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un; “Disiplin cezası verilecek fiiller” başlıklı 8. maddesinin 4-a-2 bendinde “Denetim görevini yerine getirmemek” kısa süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış; aynı maddenin devamında “(7) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine tabi olan personelin; a) Kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/5’i ila 1/4’ü, … kesilir. (8) Yedinci fıkrada yer alan cezalar yetkili disiplin kurullarınca verilir.” hükmü getirilmiş; 19. maddesinde Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının, “… a) İl jandarma disiplin kurulu, vali yardımcısının başkanlığında, 1) İl hukuk işleri müdürü, bulunmadığı durumda il hukuk işleri şube müdürlüğünün bağlı olduğu vali yardımcısı, 2) İl jandarma komutanı veya görevlendireceği yardımcılarından biri, komutan yardımcısı bulunmadığı durumda il jandarma kuruluşunda il jandarma komutanından sonra gelen en kıdemli subay, 3) Personel şube müdürü veya geçici bölge komutanlığı personel şube müdürü, 4) Asayiş şube müdürü veya geçici bölge komutanlığı asayiş şube müdüründen” oluşacağı ve “Jandarma teşkilatı disiplin kurullarının görev ve yetkileri” başlıklı 20. maddesinde ise “… a) İl jandarma disiplin kurulu il jandarma, ilçe jandarma ve geçici bölge komutanlıklarındaki; 1) Yüzbaşı ve altı rütbelerdeki subay, astsubay, uzman jandarma ve diğer sınıflardaki memurlara meslekten çıkarma ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını, …” verebileceği düzenlemelerine yer verilmiştir. Disiplin cezaları kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Disiplin hukuku’nun temel ilkelerinden biri, disiplin suçu teşkil ettiği iddia olunan fiilin sabit ve kuşkuya yer vermeksizin ispatlanmış olmasıdır. Disiplin yaptırımı uygulanacak kişiye isnat edilen fiilin; tanık, keşif, bilirkişi ve diğer kanıtlarla somut bir şekilde ispatlanması ve maddî gerçekliğin ortaya konulması gerekmektedir. Buna göre; disiplin yaptırımı uygulanacak kişi tarafından ikrar edilmeyen ve eldeki mevcut deliller ile disiplin normuna uygun fiilin ispatı mümkün olmayan hâllerde “şüpheden sanık yararlanır” ilkesi gereğince ilgiliye disiplin cezası verilemeyeceğinin kabulü gerekmektedir.

Kamu Hukuk

Dava dosyasının incelenmesinden; ; Ağrı ili, Toprakkale Jandarma Komutanlığı emrinde Kd. Çavuş olarak görev yapan davacının, 17/01/2021 tarihinde araç devriye komutanı olarak görev yaptığı aracın Aysen Deresi Köprüsü üzerinde araç sürücüsünün kontrolü kaybederek kaza yaptığı olayla ilgili başlatılan soruşturma neticesinde düzenlenen 03/02/2021 tarihli soruşturma raporunda davacının, kaza tarihinde araç komutanı olduğu ve aracın kaza yapmasını engelleyici nitelikte gereken önlem ve tedbiri almadığı, üzerine atılı disiplin cezasını işlediğinin sabit olduğu ve eylemine karşılık gelen 7068 sayılı Kanunun 8/4-a maddesi uyarınca “dört ay kısa süreli durdurma cezası” ile cezalandırılması gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığı, anılan disiplin soruşturması ve neticei talebi yerinde görülerek davacının dört ay kısas süreli disiplin cezası ile cezalandırılması ve iş bu ceza karşılığı 1/5 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlık konusu olayda,  yer alan bilgi ve belgeler ile 03/02/2021 tarihli soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar davalı idarece davacının denetim görevini yerine getirmediği iddia edilmiş ise de, davacının 17/01/2021 tarihinde araç devriye komutanı olarak görev yaptığı aracın Aysen Deresi Köprüsüne gelmeden yolların kaygan olmasından ötürü araç şoförünü uyararak hızını azaltması gerektiği şeklinde ikazda bulunduğu ve bu ikaz doğrultusunda araç şoförünün hızını azalttığı, disiplin soruşturması kapsamında araç şoförü tarafından verilen ifade de davacı araç komutanının kendisini hızını azaltması konusunda uyardığını beyan ettiği, dolayısıyla davacının araç komutanı olarak denetim görevini yerine getirdiği, meydana gelen kazanın davacı tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin herhangi bir aksaklıktan kaynaklanmadığı, yine trafik kaza tutanağında beyan edilen “aracın hızını; yol hava vb şartlara uydurmamak” kuralı dolayısıyla şoförün kusurlu olduğu beyan edilmiş ise de, buna ilişkin araç hızı ölçüm ve tespitine ilişkin trafik kaza tutanağında herhangi bir veriye yer verilmediği göz önüne alındığında, davalı yanca varsayımsal olarak davacının disiplinel eylemi işlediği kanaati ile ceza verildiği anlaşıldığından, davacıya isnat edilen fiilin bu haliyle sübuta ermediği değerlendirilerek dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kıdemli Çavuşun Görev Aracıyla Kaza Yaparak Aldığı Cezanın İptali

Kıdemli Çavuşun Görev Aracıyla Kaza Yaparak Aldığı Cezanın İptali

Kıdemli Çavuşun Görev Aracıyla Kaza Yaparak Aldığı Cezanın İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.