Uzman Onbaşının Silahını Kaybetmesi Sonucu Aldığı Cezanın İptali

Uzman Onbaşının Silahını Kaybetmesi Sonucu Aldığı Cezanın İptali

Uzman Onbaşının Silahını Kaybetmesi Sonucu Aldığı Cezanın İptali

Uzman Onbaşının davaya konu demirbaş niteliğindeki tabancasının ikamet ettiği evinde bırakıldığı yerde bulunmamasına ilişkin aldığı ceza

MERSİN 2.İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin “Amaç” başlıklı 1.maddesinde, “Bu Kanunun amacı; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemektir.” hükmüne, “Kapsam” başlıklı, 2.maddesinin 1.fıkrasında, bu kanunun Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatında çalışan her sınıftan memurları, kapsar. Hükmüne, “Dİsiplin Cezaları” başlıklı 7.maddesinin 1-(d) fıkrasında, “Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin oniki, onaltı, yirmi veya yirmidört ay süre ile durdurulmasıdır.” hükmüne, “Disiplin cezası verilecek fiiller” başlıklı 8.maddesinin “uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiillerin” düzenlendiği, 5.fıkrasının (b) bendinin 1 nolu alt bendinde ise; “Devlet malı motorlu araçları, muhabere araçlarını, silah veya mühimmatı ihmal nedeniyle kaybetmek.” fiilinin onaltı ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller arasında bulunduğu hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 8. maddesinin 7. fıkrasında; “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında, terfileri 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine tabi olan personelin; a) Kısa süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/5’i ila 1/4’ü, b) Uzun süreli durdurma cezası verilmesini gerektiren hallerde brüt aylıklarının 1/3’ü ila 1/2’si kesilir.” hükmüne, 8. fıkrasında, “Yedinci fıkrada yer alan cezalar yetkili disiplin kurullarınca verilir.” hükmüne yer verilmiştir

Kamu Hukuk

Dava dosyasının incelenmesinden Mersin İli, Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde uzman onbaşı görev yapan davacının, 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararneme’nin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 8. maddesinin 5/b-1 fıkrası uyarınca, “onaltı ay uzun süreli durdurma” cezasıyla cezalandırılmasına, cezanın aynı Kanunun 8/7-b maddesi uyarınca brüt aylığından 1/3 oranında kesinti yapılması şeklinde uygulanmasına ilişkin Mersin İl Jandarma Disiplin Kurulunun …. tarih ve ….. sayılı kararının; ihmali ve kasti bir davranışının olmadığı, hukuka aykırı olduğu iddialarıyla iptali ile işlem nedeniyle mahrum kalınan parasal haklarının yasal faiziyle birlikte iadesine karar verilmesi istenilmektedir

Uzman Onbaşının Silahını Kaybetmesi Sonucu Aldığı Cezanın İptali Uyuşmazlık konusu olayda, davaya konu demirbaş niteliğindeki tabancanın davacının ikamet ettiği evinde bırakıldığı yerde bulunmamasına ilişkin olarak olayın fail veya failleri ile hukuksal niteliğinin henüz aydınlatılamadığı, davacının kullanımında bulunan tabancanın, hırsızlık sonucunda mı ya da kaybedilmek suretiyle veya sair başka nedenlerle mi yerinde bulunamadığı hususu aydınlatılmadan, disiplin soruşturması sonucunda isnat edilen fiilinin “silah veya mühimmatı kaybetmek” kapsamında değerlendirilip davacı aleyhine yorumlanarak, davacının disiplin cezası ile cezalandırılmasının hakkaniyet ilkesine uygun olmayacağı, kaldı ki; davacıya ait demirbaş tabancanın davacı tarafından kendisine ait ikameti yerinde muhafaza edilmesi sırasında yerinde bulunamamasının, tek başına davacının demirbaş tabancanın muhafazasında kusur veya ihmali bir davranışının bulunduğu anlamına da gelemeyeceği açıktır.

Bu durumda; dosyada yer alan tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde, davacı hakkında isnat edilen zimmetinde bulunan demirbaş tabancasını ihmal nedeniyle kaybetmek fiili nedeniyle başlatılan disiplin soruşturmasında, tabancanın ne şekilde kaybedildiğine ve kaybetme olayında ihmalinin bulunup bulunmadığına ilişkin her türlü şüpheden uzak somut tespit yapılmadan tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 

Öte yandan; Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında yer alan, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü bulunduğuna ilişkin kural gereğince, hukuka uygun olmadığı sonucuna varılan dava konusu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir..

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Uzman Onbaşının Silahını Kaybetmesi Sonucu Aldığı Cezanın İptali

Uzman Onbaşının Silahını Kaybetmesi Sonucu Aldığı Cezanın İptali

Uzman Onbaşının Silahını Kaybetmesi Sonucu Aldığı Cezanın İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.