Uzman Onbaşının İzinsiz Silah Alarak Aldığı Disiplin Cezasının İptali

Uzman Onbaşının İzinsiz Silah Alarak Aldığı Disiplin Cezasının İptali

Uzman Onbaşının İzinsiz Silah Alarak Aldığı Disiplin Cezasının İptali

Uzman onbaşı olarak görev yapan davacının a nöbete gitmek için silahlıktan nöbetçi astsubayın bilgisi dışında silahlığı açarak silahını alıp nöbet sonrasında aynı şekilde bırakması ve silah teslim çizelgesine imza atmaması nedeniyle aldığı disiplin cezasının iptali

ANTALYA 5. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Disiplin cezaları, kamu görevlilerinin mevzuat, çalışma düzenine, hizmetin gereklerine aykırı fiillerine karşı düzenlenen idari yaptırımlardır. Kamu hizmetlerinden sürekli uzaklaştırılabilmek gibi ağır sonuçlara neden olabilen disiplin cezaları, ağırlığı ve önemi sebebiyle Anayasa’nın 38. maddesindeki suç ve cezalara ilişkin kurallara tabi tutulmuşlardır. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi uyarınca, ceza yaptırımına bağlanan her bir fiilin tanımının yapılması ve kanunun ne tür fiilleri suç sayarak yasakladığının hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Sözü edilen suç tanımlaması yapıldıktan sonra, suçun karşılığı olan cezanın ve suç sayılan fiili gerçekleştiren kamu görevlisinin hangi disiplin kuralını ihlal ettiğinin açık bir şekilde ortaya konulması da zorunludur. Disiplin hukukunda da geçerli olan “tipiklik” ilkesi, bir fiilin cezalandırılabilmesi için ilgili mevzuatta öngörülen suç tanımına uygun olması gerektiğini ifade eder.

Kamu Hukuk

Bu itibarla, fiil, mevzuatta öngörülen tanıma uymuyorsa verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olacağı açıktır. Kamu görevlilerinin disiplin cezası teşkil eden eylemlerinin, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde neden olacağı olumsuzlukların ağırlığına göre disiplin cezası verilmesi; diğer bir deyişle cezanın fiil ile orantılı olması gerekmektedir. Kamu görevlisinin işlediği disiplin suçu karşılığında niteliği itibarıyla o suç için öngörülenden daha ağır bir disiplin cezası ile cezalandırılması durumunda “eylemin ağırlığına göre cezalandırma” diğer bir deyişle “orantılılık ilkesi” ihlal edilecektir.

Dava dosyasının incelenmesinden; Antalya İli, Döşemealtı Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde uzman onbaşı olarak görev yapan davacı hakkında nöbete gitmek için silahlıktan nöbetçi astsubayın bilgisi dışında silahlığı açarak silahını alıp nöbet sonrasında aynı şekilde bırakması ve silah teslim çizelgesine imza atmaması olayıyla ilgili olarak disiplin soruşturması başlatıldığı, yapılan soruşturma neticesinde soruşturma heyeti tarafından; “davacının 19 Ekim 2021 günü 08.00-10.00 saatleri arasında çevre emniyet nöbetçisi olarak görevlendirildiği nöbet faaliyet çizelgesinde belirtildiği, adı geçen personelin silahını almak ve bırakmak için nöbetçi astsubayın bilgisi dışında silahlığı açarak silahını aldığı ve bıraktığı ayrıca silah defterine imza atmadığı yapılan inceleme ve toplanan belgelerle anlaşıldığından” hakkında 7068 sayılı Kanunun 8-2/f maddesi uyarınca “Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak” fiilini işlediğinden bahisle “Kınama” cezası ile tecziyesinin teklif edildiği, söz konusu teklif uyarınca davacı hakkında Döşemealtı Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı’nın 03/01/2022 tarih ve 75004755 sayılı işlemiyle ile 7068 sayılı Kanun’un 8/2-f maddesi uyarınca “Kınama” cezasıyla tecziyesine karar verildiği, bu karara yapılan itirazın Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nın 21/01/2022 tarih ve 7845182 sayılı işlemiyle reddi üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Olayda; soruşturma raporu ve ekleri ile dava dosyası bir bütün olarak incelendiğinde; davacının 19/10/2021 tarihinde Döşemealtı Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı emrinde saat 08.00-10.00 saatleri arasında çevre emniyet nöbetçisi olarak görevlendirildiği, nöbeti. başlangıcından önce davacı tarafından silahlık anahtarı nöbetçi astsubay tarafından santrale bırakılması nedeniyle anahtarı santralden alarak silahlığın açıldığı ve nöbet için silah alınarak görev yerine gidildiği, nöbet süresinin bitmesinin ardından aynı şekilde silahın silahlığa teslimi yapıldığı ve silahlık defterinin imzalanmadığı, silahlıkta silah teslimini ve imza işlerini kontrol eden nöbetçi astsubayın ifadesinden anlaşılacağı üzere davacının silahlıktan silah aldığı sırada nöbetçi astsubayın sabah 07.30 ile 08.30 arasında nöbete giden ve nöbetten gelen erbaş ve erlerin doldur boşalt işlemlerini yapmak için eski tabur binasında bulunan doldur boşalt istasyonunda olduğu, bu yüzden davacının silahlıktan silahını kendisi aldığı, ayrıca ifadelerden ve silahlık defterinden de anlaşılacağı üzere defterin silah tesliminden sonra imzalanmadığı açık olmakla birlikte, söz konusu fiilinin eylemine istinaden değil de soruşturma evresinde tutum ve söylemleri dikkate alınarak “Mevzuat ve talimatlarla kendisine tevdi edilmiş görevlerin gerektirdiği sorumluluğu üstlenmekten imtina ettiğini gösterecek tavır ve davranışlarda bulunmak” kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmadığı, isnat edilen fiilin 7068 sayılı Kanun’un 8/2-f maddesi ile örtüşmediği ve bu haliyle disiplin hukukunda yer alan tipiklik şartının sağlanmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda; kamu görevlisine isnat edilen eylemin disiplin mevzuatındaki karşılığı olarak eylem ile örtüşen cezanın verilmesi gerektiği açık olduğundan, davacının hakkında yapılan disiplin soruşturması neticesinde silahlıktan bizzat silahı aldığı ve teslimi sırasında silahlık defterinin imzalanmadığı açık ise de; 7068 sayılı Kanun’un 8/2-f maddesi kapsamında “Kınama cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde, disiplin hukukunun bilinen ilkesi olan “kanunilik ve tipiklik” ilkesi yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştı

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Uzman Onbaşının İzinsiz Silah Alarak Aldığı Disiplin Cezasının İptali

Uzman Onbaşının İzinsiz Silah Alarak Aldığı Disiplin Cezasının İptali

Uzman Onbaşının İzinsiz Silah Alarak Aldığı Disiplin Cezasının İptali | www.kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.