Uzman Onbaşının Aldığı Otopark Cezasının İptali

Uzman Onbaşının Aldığı Otopark Cezasının İptali

Uzman Onbaşının Aldığı Otopark Cezasının İptali

Jandarma uzman onbaşı olarak görev yapan davacının, otoparkta bulunan 67 XXX ZZ plakalı aracını ters park etmesi nedeniyle aldığı cezanın iptali 

DİYARBAKIR 1. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Uzman Onbaşının Aldığı Otopark Cezasının İptali, Disiplin hukukunun amacı; Devlet memurları için oluşturulmuş çalışma düzenini ya da farklı bir deyişle kurum düzenini koruyarak kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamaktır. Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuç doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Bu bakımdan kamu görevlilerinin disiplin cezasıyla cezalandırılabilmeleri için, disipline aykırı eylem veya işlemlerin sübut bulup bulmadığının, usulüne uygun olarak yapılacak soruşturma ile ortaya konulması, soruşturma aşamasında kamu görevlisinin lehinde ve aleyhinde olan her türlü bilgi ve belgenin toplanması, bilahare disipline aykırı davranış olarak tespit edilen eylem nedeniyle, eylemine uyan disiplin cezası maddesinin tayini ve uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, takdir edilen disiplin cezası ile ilgilinin eylemi arasında adil bir denge bulunması disiplin hukuku ilkelerinden olup, bu denge kurulurken, olayın oluş biçimi, ilgililerin olaydaki fonksiyonlarının da göz önüne alınması gerekmektedir.

Kamu Hukuk

Uyuşmazlık konusu olayda Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı, Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde jandarma uzman onbaşı olarak görev yapan davacının, … tarihinde otoparkta bulunan 67 XXX ZZ plakalı aracını diğer araçların aksi yönde ters park etmesi üzerine J.Ast.Çvş. . tarafından uyarılarak, aracını diğer araçların istikametinde park etmesinin istenildiği, davacının aracını o şekilde park etmek istediğini beyan etmesi üzerine J.Ast.Çvş. . tarafından aracını düzeltmesi emri verildiği, davacının “Siz ne yaparsanız yapın, ben aracımı bu şekilde tutmak istiyorum. Tutanak tutmak isterseniz tutun.” şeklinde beyanda bulunması üzerine, gerçekleşen olayın tutanak altına alındığı, Bismil Kaymakamlığı’nın tarih ve  sayılı yazısı ile olay kapsamında soruşturma başlatılarak muhakkik tayin edildiği, davacı hakkında yürütülen soruşturma neticesinde düzenlenen  tarihli soruşturma raporunda, davacının eyleminin 7068 Sayılı Kanun’un 8/3-a/5. maddesine yer alan “Görev dışında amir ve üstlerine saygısız davranmak” fiili kapsamında olduğu değerlendirilerek, 3 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası ile cezalandırılması yönünde teklif getirildiği, Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı’nın  tarih ve  sayılı kararı ile davacının getirilen teklif doğrultusunda 3 gün aylıktan kesme cezasıyla tecziyesi üzerine, anılan işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır Bu durumda; yukarıda yer verilen mevzuat uyarınca davacıya isnad olunan “Görev mahallinde veya görevli bulunduğu sırada alkollü içki içmek veya içilmesine göz yummak.” fiillinin karşılığı “meslekten çıkarma cezası” olduğu ve buna ilişkin karar verme yetkisinin Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu’na ait olduğu, bir alt ceza tatbikinin de temel cezayı vermeye yetkili disiplin kurulunun yetki ve takdirinde olduğu, yetkili disiplin kurulunun tayininde verilen sonuç cezanın değil ve fakat mevzuatta öngörülen fiilin karşılığı olan temel cezanın belirleyici olduğu hususunda duraksama bulunmadığı anlaşılmakla, yetkili olmayan Kars Valiliği İl Jandarma Disiplin Kurulu’nca tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile soruşturma raporunun birlikte değerlendirilmesinden; davacının otoparka aracını diğer araçların aksi yönde ters park etmesi üzerine davacı  . arasında geçen konuşma içeriğine bakıldığında, davacının “Siz ne yaparsanız yapın, ben aracımı bu şekilde tutmak istiyorum. Tutanak tutmak isterseniz tutun.” şeklindeki beyanının görev dışında amir ve üstlerine saygısız davranma olarak kabulünün mümkün olmadığı, davacı tarafından sarf edilen cümlelerin mesleki teamüllere aykırı bir hitap şekli olarak değerlendirilebilecek nitelikte olmakla birlikte saygısızlık kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla davacıya isnat edilen görev dışında amir ve üstlerine saygısız davranma disiplin suçunun sübuta ermediği sonuç ve kanaatine varıldığından, davacının 7068 sayılı Kanun’un 8-3/a-5 maddesi uyarınca 3 gün aylıktan kesme cezası ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Uzman Onbaşının Aldığı Otopark Cezasının İptali

Uzman Onbaşının Aldığı Otopark Cezasının İptali

Uzman Onbaşının Aldığı Otopark Cezasının İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.