Uzman Jandarma Kademeli Çavuşun Düşük Sicil İptali – Kamu Hukuk

Uzman Jandarma Kademeli Çavuşun Düşük Sicil İptali – Kamu Hukuk

Uzman Jandarma Kademeli Çavuşun Düşük Sicil İptali – Kamu Hukuk

Uzman jandarma kademeli çavuş olarak görev yapan davacının, 2017 yılına ait düşük verilen performans puanına yapmış olduğu itirazın reddine ilişkin kararın iptali

ERZİNCAN. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Uzman Jandarma Kademeli Çavuşun Düşük Sicil İptali, 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3.maddesinin (r) bendinde; “Sicil notu: Sicil üstü değerlendirme notlarının ortalaması ile general-amiraller hariç Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinden elde edilen notun bu Yönetmelikte belirlenecek esaslar dâhilinde Kuvvet Komutanlıkları tarafından toplanmasıyla tespit edilen not” olarak tanımlanmış, “Sicil üstlerinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 5.maddesinde; “Sicil üstleri; emri altındakiler hakkında sicil düzenlerken, üstlük ve komutanlığın en önemli olan özel yetkilerinden birini kullanırlar. Sicil üstleri; bu görevin önemini göz önünde tutarak, sicil belgelerindeki nitelikleri tam bir tarafsızlık, adalet ve vicdanî kanaatle değerlendirmekten sorumludurlar. Aksi durum, ehliyetli olmayanların lâyık olmadıkları rütbe ve makamlara yükselmelerini, dolayısıyla Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yetenekten yoksun kişilerin elinde görevini yapamaz duruma düşmesi sonucunu doğurur. Hissî ve aşırı merhamet duygusuyla verilecek sicillerin, hak eden bir başka personelin hakkını ihlâl edeceği , daima göz önünde bulundurulur. Sicil üstleri, haklarında sicil düzenleyecekleri subayları iyi tanımak zorundadırlar. Bu nedenle, haklarında sicil düzenleneceklerin, günlük eğitim ve çalışmalarını, tavır ve hareketlerini, disiplin ve itaatini, sicil belgesinde yazılı diğer hususları aralıksız izleyerek; yapacakları haberli ve habersiz denetlemeler, özel yazılı veya sözlü sınavlar, verecekleri özel görevler, çeşitli tatbikat ve manevralardaki tutum ve durumu ile de yeterlik ve yetenekleri hakkında tam bir kanaat edinmeye çalışırlar. Maiyetini çok kısa zamanda gerçek durumu ile tanıyabilmek ve onun yeteneklerini ölçebilmek imkânına sahip olan komutan veya amirin, iyi bir lider olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Düzenledikleri sicillerdeki isabet derecesine göre sicil üstleri hakkında hüküm verilir. Birinci sicil üstleri, astları hakkında mutlak kanaat sahibi olmaktan sorumludurlar. Daha üst sicil üstlerinin kanaat sahibi olmaları; şahsî becerilerine, çalışma şartlarına, kuruluş bağlantısına ve görev fonksiyonlarına bağlıdır. Sicillerde görülen eksiklikler veya bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmemiş siciller, sicil üstleri tarafından gerektiğinde imza, işaret, gerekçe ve kanaat hariç olmak üzere geri çevrilmeyerek düzeltilir ve ilgili sicil üstüne bilgi verilir.” hükmüne, 19.maddesinde; “Sicil belgeleri, personelin yeteneklerini, görevdeki başarı derecelerini saptamaya ve dolayısıyla her işi yeterli olana verebilmeye; yüksek seviyedeki işleri yapacak yetenekte olanları meydana çıkarmaya ve bu suretle Silâhlı Kuvvetlerin komuta zincirini düzenlemeye yarar.” hükmüne yer verilmiştir. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun “Rütbe terfi şartları ve esasları” başlıklı 38. maddesinin son fıkrasında “Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf, rütbe ve görevlerin özelliklerine göre ne surette, kimler tarafından, hangi zamanlarda doldurulacağı, sicil notunun verilme esasları ve birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen sebeplerle terfi edemeyenlerin gelecek yıldaki terfi işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, sivil değerlendirme denetleme kurullarının kuruluş ve çalışma esasları ile görevleri Subay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu Hukuk

Dava dosyanın incelenmesinden; Tunceli ili Pertek ilçesi Sağman Jandarma Karakol Komutanlığı’nda uzman jandarma kademeli çavuş olarak görev yapan davacı hakkında 2017 yılına ilişkin olarak 1. ve 2. sicil üstleri tarafından 100 üzerinden 86,58 sicil notu takdir edildiği 2017 yılı sicil notlarının iptaline karar verilmesi istemli başvurusunun reddine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’nın 03/10/2017 tarih ve 75093403-1470-2391062/Per sayılı işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere askerlik müessesesinde her türlü yükselme, taltif, yurtiçi ve yurtdışı kurs, öğrenim ve görevlendirmelerde personelin sicilleri büyük önem arzetmektedir. Bu nedenle sicil üstleri üstlük ve komutanlığın en önemli özel yetkilerinden olan sicil verme yetkisini kullanırken mutlaka objektif olmak durumundadırlar. Ayrıca her ne kadar sicil işlemlerinin idarenin diğer işlemlerine göre takdir yetkisinin daha yoğun olarak kullanıldığı işlemler grubunda olması ve T.C. Anayasası’nın 125/4 ve 1602 sayılı Kanun’un 21/2. maddelerinde belirtildiği üzere, takdir yetkisini ortadan kaldırıcak biçimde yargı kararı verilemeyeceği göz önünde tutulsa da, burada denetlenemeyecek olan husus hukuka uygun kullanıldığı tespit edilen takdir yetkisi olup, bu yetkinin hukuka aykırı ve yanlış kullanıldığının anlaşılması halinde idarenin sicil tanzimi konusundaki takdir yetkisi de hukuki yönden denetlenebilecektir. Sicil işlemlerindeki hukuka aykırılığın kendisini gösterdiği durum ise; uzun yıllar boyunca belirgin bir çoğunlukta çok yüksek sicil notları ve olumlu kanaatler ile takdir edilen personelin, genel gidişata ve uygulamaya istisna teşkil edecek biçimde ve göze çarpacak nitelikte ayrıca birden bire düşüşü açıklayan makul ve somut nedenler öne sürülmeksizin düşük sicil notları ile takdir edilmesi ve hakkında olmsuz kanaatlerin belirtilmiş olmasıdır.

Dava dosyasında bulunan davacıya ait sicil safahat çizelgesinde 2013-2018 yılları arasındaki sicil notlarının incelenmesinden; 2013 yılı sicil notu ortalaması 97,95 puan, 2014 yılı sicil notu ortalaması 98,18 puan, 2015 yılı sicil notu ortalaması 100 puan, 2016 yılı sicil notu ortalaması 100 puan, 2018 yılı sicil notu ortalaması 98,63 puan olduğu, dava konusu 2017 yılında ise sicil notu ortalamasının 86,58 puana düştüğü görülmektedir. Bakılan davada, 2017 yılına ait sicil notunun verilmesine neden teşkil eden disiplin soruşturması, bilgi, belge, tutanak ve belirlemelerin ne olduğunun ve bunlara ilişkin bilgi belgelerin onaylı örneklerin gönderilmesi istenildiği halde, davacının sicil notları ve kanaatlerini içeren sicil belgelerinin gönderildiği ancak 2017 yıllı sicil notunun düşmesine neden olarak gösterilecek somut bir bilgi ve belge sunulamamıştır.

Bu durumda, davacının dava konusu ettiği 2017 dönemine ilişkin sicil notlarının düşmesine gerekçe olacak idarece somut bir bilgi ve belge sunulamadığı anlaşılmakla, dava konusu sicil notlarının subjektif değerlendirmeye dayalı olduğu sonucuna varılarak, geçmiş yıllar sicil notları ile uyumlu olmayan 2017 yılı 1. ve 2. sicil üstünce takdir olunan sicil notlarında hukuka uyarlık bulunmadığının anlaşıldığından, 2017 yılına ait düşük verilen performans puanına yapılan davacı itirazının reddine ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı’nın 03/10/2017 tarih ve 75093403-1470-2391062/Per sayılı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Uzman Jandarma Kademeli Çavuşun Düşük Sicil İptali

Uzman Jandarma Kademeli Çavuşun Düşük Sicil İptali – Kamu Hukuk

Uzman Jandarma Kademeli Çavuşun Düşük Sicil İptali – Kamu Hukuk | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.