Uzman Çavuşun Sözleşme Feshinin İptali Sonrası Parasal Hakların İadesi

Uzman Çavuşun Sözleşme Feshinin İptali Sonrası Parasal Hakların İadesi

Uzman Çavuşun Sözleşme Feshinin İptali Sonrası Parasal Hakların İadesi

Uzman Çavuşun Sözleşme Feshinin İptali Sonrası Parasal Hakların İadesi, Davacı tarafından; Hakkari ili, Şemdinli ilçesi, 34. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde Uzman Çavuş olarak görev yapmakta iken, uyuşturucu-uyarıcı madde kullandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin kararın iptali sonrası açıkta geçirdiği dönemde ödenmeyen parasal haklarının ödenmesi talebiyle açılan davanın kabulü

VAN 1. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “İptal ve Tam Yargı Davaları” başlıklı 12’nci maddesinde “İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 nci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır.” hükmü düzenlenmiştir. Anılan bu hükme göre; ilgililerin, zarar doğuran bir işleme karşı iptal ve tam yargı davasını birlikte açabilecekleri gibi, önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine tam yargı davası açarak bu işlemden doğan zararların yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesini istemeleri de olanaklıdır 

Kamu Hukuk

 Dava dosyasının incelenmesinden; ; Hakkari ili, Şemdinli ilçesi, 34. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde Uzman Çavuş olarak görev yapmakta olan davacının, uyuşturucu-uyarıcı madde kullandığından bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin 29/01/2020 tarih ve 275882 sayılı işlemin Van 4. İdare Mahkemesinin 22/01/2021 tarih ve E:2020/1646, K:2021/220 sayılı kararı ile iptaline karar verildiği ileri sürülerek, açıkta geçirdiği dönemde ödenmeyen parasal haklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 28/04/2021 tarih ve 769 sayılı işlemin iptali ile yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte kendisine ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda,  . davacının gerek maaş alacaklarının, gerekse de bunlara ilişkin faiz talebinin mülkiyet hakkı kapsamında olduğu, faiz talebinin ödenen maaşların feri alacağı niteliğinde olması nedeniyle kamu görevinden çıkarılmaya dayalı bir tazminat olarak değerlendirilemeyeceği, davacının görevden uzak kaldığı süreçte maaşlarından ve alamadığı maaşlarının faiz gelirinden yoksun kaldığı bir başka deyişle davacının mülkiyet hakkının ihlal edildiği, bu nedenle ödenmeyen maaşlarının ve faizinin de davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği açık olup, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Uzman Çavuşun Sözleşme Feshinin İptali Sonrası Parasal Hakların İadesi

Uzman Çavuşun Sözleşme Feshinin İptali Sonrası Parasal Hakların İadesi | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.