Uzman Çavuşun Gizlilik Derecesindeki Evrakları Birlik Dışına Çıkarması

Uzman Çavuşun Gizlilik Derecesindeki Evrakları Birlik Dışına Çıkarması

Uzman Çavuşun Gizlilik Derecesindeki Evrakları Birlik Dışına Çıkarması

Uzman Çavuşun Gizlilik Derecesindeki Evrakları Birlik Dışına Çıkarması, Deniz piyade uzman çavuş rütbesinde görev yapan davacının gizlilik dereceli evrakları birlik dışına çıkardığı ve emre itaatsizlik disiplinsizliğini oluşturduğundan bahisle ‘İki gün hizmet yerini terk etmeme’ ve ‘Üç buçuk ceza puanı’ cezası ile cezalandırılmasına ilişkin aldığı ceza

HATAY 2.İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun, ‘Disiplin soruşturması ve yetkiler’ başlıklı 7.maddesinin 1.fıkrasında; “Maiyetinden birinin disiplinsizlik teşkil edebilecek bir fiilini veya mesleğe aykırı tutum ve davranışını herhangi bir şekilde öğrenen disiplin amirleri, olayın araştırılması gerektiğine kanaat getirirse, yazılı olarak görevlendireceği soruşturmacılar vasıtasıyla yada şahsen disiplin soruşturması yapar.” düzenlemesi, ‘Disiplin amirinin disiplin cezası verme yetkisi’ başlıklı 8.maddesinde; “Disiplinsizliği tespit edilen personele disiplin amiri tarafından bu Kanundaki esaslara uygun olarak disiplin cezası verilir. Bu Kanunda belirlenmiş olan disiplinsizliklere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara, eylemleri adli veya askeri suç teşkil etse dahi aynı neviden disiplin cezaları verilebilir. (3) Disiplin amiri olabilmek için; a) Amir konumunda olunması, b) Disiplin cezası verilecek personelden rütbe veya kıdemce büyük olunması, c) Disiplin cezası verilecek kişinin subay, astsubay (…)[3] ve uzman erbaş statüsünde olması hâlinde, ilgili mevzuata göre bu personele sicil verme yetkisinin bulunması,(3) gerekir. (4) Disiplin amirlerinin verebilecekleri cezalar ekli (1) sayılı çizelgede gösterilmiştir. (5) Daha üst rütbeli bir kadroya vekâleten atanan veya görevlendirilenler, vekâlet ettikleri kadroda gösterilen rütbenin sahip olduğu disiplin cezasına ilişkin yetkileri kullanır.(6) Disiplin cezasının tebliğinden önce disiplinsizlik yapan personelin disiplin amiri değişmiş ise, disiplin cezası verme yetki ve sorumluluğu yeni disiplin amirine geçer. (7) Disiplin cezası verme yetkisi bulunmayan amirler, kendilerine bağlı personelin disiplinsizlikleri hakkında disiplin amirine başvurabilir. (8) (Ek: 22/1/2015-6586/100 md.) Amir değişikliğini meydana getiren; bir aydan fazla süreli kurs ile bir aydan fazla üç aydan az süreli geçici görevlendirmelerde disiplin amiri olabilmek için üçüncü fıkranın (c) bendinde düzenlenen sicil verme yetkisinin bulunması şartı aranmaz. (9) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/73 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/59 md.) 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan makamlara atananlardan; anılan maddenin dokuzuncu fıkrasındakiler rütbe karşılıkları, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile taşra teşkilatındaki makam sahipleri albaylar, şube müdürleri ise yarbaylar gibi, bu Kanuna tabi personele disiplin veya üst disiplin amiri olarak ek-1 sayılı çizelgede gösterilen cezaları verebilirler.” düzenlemesi, ‘Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler’ başlıklı 19.maddesinde; “Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler şunlardır: a) Emre itaatsizlik: Kasıtlı olarak hizmete ilişkin bir emri tam yapmamak ya da değiştirerek veya sınırını aşmak suretiyle yapmaktır.” düzenlemeleri yer almaktadır

Kamu Hukuk

Dava dosyasının incelenmesinden; Hatay İli İskenderun İlçesi Dz. Üs. K. Üs. Svn. Brl. K. Güv. Tb. Komutanlığı emrinde deniz piyade uzman çavuş rütbesinde görev yapan davacının da aralarında bulunduğu bir kısım personelin takım komutanı tarafından kendilerine baskı yapıldığı ve ayrımcılığa uğramalarına sebep olan tutum ve davranışlarla muhatap oldukları iddialarıyla İskenderun Deniz Üs Komutanlığı Kurmay Başkanına şikayet ve müracaatlarda bulunulması üzerine; takım komutanı birlik yönetimi ve uzman erbaşlara yönelik yetki sınırlarını aşan ve mevzuata uymayan emir, talimat ve uygulamalarının bulunduğu iddiası, davacı ile Dz. P. Uzm. Çvş.ün müracaat usullerine uygun olmayan davranışları ve davacı tarafından gizlilik dereceli belgelerin birlik dışına çıkartılması iddialarının araştırılması maksadıyla idari tahkikat heyeti görevlendirildiği, 06.07.2020 tarihli idari tahkikat raporunda; “Sarımazı/Çengel Güvenlik Takım Komutanlığında disiplinin tesis edilemediği, disiplinin tesisinin bir zaruret olduğu, ast ve üst personel arasında sevgi ve saygı ilişkisinin olmadığı, Sarımazı/Çengel Takım Komutanlığı teşkilat yapısı incelendiğinde; tek takım komutanı olduğu ve takım komutanının görev yerinin İskenderun olduğu, dolayısıyla 8 astsubay ve 37 uzman erbaşın tek sicil amirine bağlı bulunduğunun tespit edildiği, takım komutanlığı görevinin alıcı ve verici istasyonunda ayrı ayrı oluşturularak alıcı ve verici istasyonunda ayrı takım komutanlarının kuruluş olarak güvenlik tabur komutanına bağlanmasının, gerek istasyonların yönetimi, gerekse bölgenin coğrafi konumu değerlendirildiğinde kontrol ve takibin daha efektif olmasını sağlayacağının değerlendirildiği, Sarımazı/Çengel Takım komutanı Dz. P. Asb. Kd. Bçvş. ‘nın emri altındaki personele yönelik baskıcı tutum ve davranışlarının bulunduğu, ancak bu tutum ve davranışlarının mobing seviyesine ulaşacak düzeyde sistematik ve uzun süreli olmadığı, personele verdiği savunma ve cezaların fazla olmadığı, personele takdirlerinin verildiği, bu nedenle personele mobing uygulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı, Dz. P. Uzm. Çvş. eyleminin ise 6413 sayılı Kanunun 15.maddesi kapsamında ‘Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak’ disiplinsizliğini oluşturduğu, ayrıca hiçbir gizlilik derecesi taşımasa dahi Türk Silahlı Kuvvetlerinin malı olarak kabul edilen, birlik dışına çıkarılması yasak olan bilgi ve belgeleri dışarı çıkardığı tespit edildiğinden 6413 sayılı Kanunun 19.maddesi kapsamında ‘Emre itaatsizlik’ disiplinsizliğinin oluşabileceğinin değerlendirildiği..” tespit ve önerilerine yer verildiği, 13.07.2020 tarihli yazı ile davacıdan savunmasının istenildiği, davacı tarafından yapılan savunma yeterli görülmeyerek gizlilik dereceli evrakları birlik dışına çıkardığı ve bu fiilin 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 19/1-a maddesi uyarınca emre itaatsizlik disiplinsizliğini oluşturduğundan bahisle ‘İki gün hizmet yerini terk etmeme’ ve ‘Üç buçuk ceza puanı’ cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 16.07.2020 tarihli disiplin cezası kararının tesis edildiği, anılan disiplin işlemine davacı tarafından yapılan itirazın 24.07.2020 tarihli işlem ile reddi üzerine de bakılmakta olan işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır

Uyuşmazlık konusu olayda,  davacı tarafından idari tahkikat heyetine sunulan belgelerin gizlilik dereceli olduğu ve izinsiz olarak birlik dışına çıkarıldığı iddiasının davalı idarece yürütülen idari tahkikat ile ortaya konulamadığı anlaşıldığından davacıya gizlilik dereceli evrakları birlik dışına çıkardığı ve bu fiilin 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 19/1-a maddesi uyarınca emre itaatsizlik disiplinsizliğini oluşturduğundan bahisle ‘İki gün hizmet yerini terk etmeme’ ve ‘Üç buçuk ceza puanı’ cezası verilmesine ilişkin 16.07.2020 tarihli disiplin cezası kararına yapılan itirazın reddine dair 24.07.2020 tarihli işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Uzman Çavuşun Gizlilik Derecesindeki Evrakları Birlik Dışına Çıkarması

Uzman Çavuşun Gizlilik Derecesindeki Evrakları Birlik Dışına Çıkarması | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.