Uzman Çavuşa Yetkisiz Kurumca Verilen Disiplin Cezasının İptali

Uzman Çavuşa Yetkisiz Kurumca Verilen Disiplin Cezasının İptali

Uzman Çavuşa Yetkisiz Kurumca Verilen Disiplin Cezasının İptali

Uzman Çavuşa Yetkisiz Kurumca Verilen Disiplin Cezasının İptali, Mardin İli, Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde J.Uzm Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu 7068 sayılı Kanunun 8-3 (a-6) maddesi uyarınca ”Üç Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme” cezasıyla tecziyesine ilişkin verilen karar

MARDİN 3. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

 08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair 7068 sayılı Kanun’un 8-3 (a-6) maddesinde “nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla ve/veya talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmek” eylemi, üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır. Dava dosyasının incelenmesinden; Mardin İli, Yeşilli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde J.Uzm Çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu 7068 sayılı Kanunun 8-3 (a-6) maddesi uyarınca ”Üç Günlüğe Kadar Aylıktan Kesme” cezasıyla tecziyesine ilişkin Yeşilli Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığının 10/03/2021 tarih ve 2021/5 sayılı kararının iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Anayasa’nın 2.maddesinde yer alan “hukuk devleti” nin temel ilkelerinden biri “belirlilik” tir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koyucu birtakım güvenceler içermesi gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup, birey, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya, hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müdahale yetkisini doğurduğunu, kanundan öğrenebilme imkanına sahip olmalıdır. Birey, ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörüp, davranışlarını düzenleyebilir. Hukuk güvenliği, kuralların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de kanuni düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. (AYM B.No:2012/731 K.T. 15/10/2014)

Kamu Hukuk

.

 Uyuşmazlık konusu olayda davacının 3 günlüğe kadar aylık kesimi cezası ile cezalandırıldığı, ancak ceza süresinin kesin olarak belirlenmediği görülmüş olup, Anayasa’nın temel ilkelerinden olan “belirlilik” ve ”hukuk güvenliği” ilkesinin bir sonucu olarak, cezaların kesin ve net olması gerekliliğinden hareketle davacınının 3 günlüğe kadar aylık kesimi cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 Öte yandan, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu kanaatine varıldığından davacının işlem sebebiyle yoksun kaldığı parasal haklarınında dava tarihinden itibaren (17.05.2021) hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Uzman Çavuşa Yetkisiz Kurumca Verilen Disiplin Cezasının İptali

Uzman Çavuşa Yetkisiz Kurumca Verilen Disiplin Cezasının İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.