Tayin İptali

Tayin İptali

İNTERNET SİTESİ:

(UZMAN ÇAVUŞ ENGELLİ BABASI NEDENİYLE ATAMASI YAPILMAMASI )

T.C.

GAZİANTEP 3 İDARE

Kamu Hukuk

ESAS NO: 2022 /xxx

KARAR NO: 2023 /xxx

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10. maddesinde çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı kuralına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin “Kapsam” başlıklı 2. Maddesi; “Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsar.”

“Dayanak” başlıklı 3. maddesi (Değişik:RG-8/6/2011-27958); Bu Yönetmelik, 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 19 uncu maddesi ve 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

“Tanımlar” başlıklı 4. Maddesi; “Bu Yönetmelikte geçen; Uzman çavuş: En az lise veya dengi okul mezunu çavuşlar veya en az ilköğretim okulu mezunu olup, muvazzaflık hizmetini çavuş rütbesi ile tamamlayanlardan, muvazzaflık hizmetini müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik görev yerlerinde veya çavuş kadro görev yerlerinde, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu esaslarına göre istihdam edilenler ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre uzman onbaşılıktan uzman çavuşluğa geçirilenleri, Uzman onbaşı: En az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu olup, muvazzaflık hizmetini onbaşı veya er olarak tamamlamayı müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin devamlılık arz eden teknik ve kritik erbaş kadrolarında istihdam edilenleri, Uzman erbaş: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen uzman çavuş ve uzman onbaşıları, Sicil yılı: Bir sicil yılını, o yılın 2 Mayıs tarihinden başlayıp bir sonraki yılın 2 Mayıs tarihine kadar olan süreyi, Sözleşme yılı: Sözleşme başlangıç tarihinden sözleşme bitiş tarihine kadar birer yıllık süreleri, ifade eder.”

Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin “Atama, geçici görev ve harcırah” başlıklı 22. maddesinde; Uzman erbaşlar, sözleşme süreleri içinde değişik bölge ve garnizonlara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmet ihtiyacı esas alınmak suretiyle atanma ve yer değiştirme işlemlerine tâbi tutulurlar, kurs dahil geçici görevle görevlendirilirler….;

(Ek fıkra:RG-7/8/2014-29081) Uzman erbaşlardan kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için aldığı atamaya esas sağlık raporlarında belirli uzmanların bulunduğu garnizonlara atanmaları gerektiği belirtilenlerin, atanacakları garnizonlarda askerî hastaneler ile diğer kamu sağlık kurumlarındaki uzmanlardan da istifade edebileceği göz önüne alınarak atanmaları yapılır.”

(Ek fıkra:RG-7/8/2014-29081) “Atanma emrini tebellüğ eden personel, kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi için bulunduğu yere en yakın ve tam teşekküllü askerî hastaneden alacağı “Hayati önemi haizdir, tedaviden yararlanır” kayıtlı veya belirli uzmanları bulunan, hastalığının tedavi edileceği sağlık teşkilleri ile iklim, yer ve tedavi koşullarını öngören sağlık kurulu raporlarının yetkili makamlarla tasdik şekline göre bir yıl için bulunduğu garnizonda bırakılır veya ataması sağlık raporunun uygun gördüğü garnizona yapılır.”

(Ek fıkra:RG-7/8/2014-29081) “Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik engellilik hali, kalıtsal yollarla geçen Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların ertelenmesinde süre şartı aranmaz. Kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşi, bu tür hastalıklara (“özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur” kararlı raporları alacaklar hariç) yakalanan uzman erbaşların atamaları, Gülhane Askerî Tıp Akademisi veya Gülhane Askerî Tıp Akademisi Haydarpaşa Askerî Hastanelerinin sağlık kurullarından alacakları raporlarda öngörülen garnizonlara yapılır. Bu kapsama giren hastalıklar için ikinci yıldan sonraki müteakip sağlık kurulu raporları iki yılda bir alınır. Özel eğitim amaçlı değerlendirilmek üzere rapor alacakların atamaları ise; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte, kendisine Engelli Sağlık Kurulu Raporu düzenleme yetkisi verilmiş, sağlık kuruluşlarının sağlık kurullarından alacakları “özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur” kararlı, Engelli Sağlık Kurulu Raporları ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden alacakları raporda bulunan özel eğitim imkânlarının bulunduğu garnizonlara yapılır veya ertelenir.” hükümlerine yer verilmiştir.

Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden davacı tarafından; 2022 yılı Uzman Erbaş Genel Atamaları kapsamında 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına (Diyarbakır) atanması üzerine “Ege Ünivesitesi  Hastanesinden alınan 20.04.2010 tarihli %80 oranında ağır engelli raporu bulunan babasının, affektif küntlük, sosyal izolasyon, inkapasite belirtileri kapsamında şizofreni rahatsızlığından dolayı sürekli takip ve gözetiminin gerektiği ve başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremediği, 19.07.2016 tarihinden itibaren Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde takip ve tedavisinin yapıldığı, Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14.04.2022 tarihli ve E:2022/, K:2022/sayılı kararıyla babasına vasi tayin edildiği” gerekçeleriyle ataması iptal edilerek kendisinin vasi tayin edilmiş olması ve babasının takip edildiği hastane ile ikametgahının İzmir’de olması nedeni ile İzmir iline tayininin 06.07.2022 tarihli dilekçe ile talep edildiği, anılan başvurunun zımnen reddedildiğinden bahisle de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda; davacının babasının şizofreni rahatsızlığı nedeniyle % 80 oranında ağır engelli olduğu konusunda taraflar arasında bir uzlaşmazlık söz konusu olmayıp; Anayasa’nın 10. maddesinde yeralan engelliler hakkında pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin ilke ile Uzman Erbaş Yönetmeliği’nin 22. maddesi son fıkrası uyarınca; personelin eşi, çocukları, annesi, babası veya kardeşlerinden biri hakkında ağır engelli olduğunun belgelendirilmesi halinde kişinin talebi doğrultusunda engelli yakınının ikamet ettiği yere atamasının yapılabilmesi mümkün olduğu anlaşılmakta olup, Yönetmeliğin 22. maddesi kapsamında ağır engelli özrüne dayalı olarak yapılan atanma talebinin, Uzman Erbaş Yönergesi’nin (Sağlık Nedeniyle Atama) başlıklı bölümüne dayalı sağlık mazereti kapsamında bir atama talebi olmadığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının ağır engelli babasına ilişkin sağlık raporu ile babasının ikamet ettiği yere atanma yönündeki talebinin, ilgili Yönetmeliğin 22. maddesi 5. fıkrası kapsamında, “Ömür boyu gözetim altında bulundurulmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamın sürdürülebildiği görme ile bedeni ve zihinsel spastik engellilik hali, kalıtsal yollarla geçen Akdeniz Anemisi gibi hastalıklarla, benzer nitelikte kabul edilen diğer hastalıklar için atamaların ertelenmesinde süre şartı aranmaz….” hükmü doğrultusunda değerlendirilerek davacı hakkında ilgili fıkra kapsamında işlem tesis edilmesi gerekirken, davacının talebinin zımnen reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline.*

ETİKETLER:
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.