Polisin Üstlerine İletmesi Gereken Bilgileri Zamanında İletmemesi

Polisin Üstlerine İletmesi Gereken Bilgileri Zamanında İletmemesi

Polisin Üstlerine İletmesi Gereken Bilgileri Zamanında İletmemesi

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapan davacının 7068 sayılı Kanun’un 8/3-c-3 maddesi uyarınca aylıktan kesme cezasının bir alt cezası olarak kınama cezası ile tecziyesine ilişkin aldığı cezanın iptali

ERZUZURUM 1. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Polisin Üstlerine İletmesi Gereken Bilgileri Zamanında İletmemesi Sonucu Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

7068 sayılı Kanun’un ‘Disiplin Cezaları’ başlıklı 7/I-c maddesinde, “Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından onbeş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz” şeklinde tanımlanmış; 8/3-c-3 maddesinde, “Amir ve üstlerine iletilmesi gereken olay, bilgi ve emirleri zamanında iletmemek” fiili, 11 ile 15 günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır

Kamu Hukuk

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler. Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylemleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylemlerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ilgilinin leh ve aleyhindeki tüm deliller toplanıp ifadeler alınarak ortaya konulması, sübut bulduğu tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa ve yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektiği disiplin hukukunun temel ilkelerinden olup, söz konusu disiplin cezalarının yargısal denetiminde, soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve elde edilen delillerin yargı mercileri tarafından değerlendirilip disiplin cezasına konu fiilin sübut bulup bulmadığı hususunda bir sonuca ulaşılmaya çalışılacağı da tabiidir. Buna göre, mevzuatta düzenlenmiş disiplin cezalarının verilebilmesi, cezayı gerektirecek fiilin işlendiğinin ‘sabit olması’ ve işlenen fiil ile tatbik edilecek ceza maddesi arasında ‘uyum bulunması’ kurallarının birlikte gerçekleşmesine bağlıdı. 

Uyuşmazlık konusu olayda davacıya her ne kadar, yasada amir ve üstlerine iletilmesi gereken olayları zamanında iletmemek şeklinde tanımlanan disiplin fiilini işlediği gerekçesi ile ceza verilmiş ise de; olayların, davacının amir ve üstlerine iletmesi gereken boyuta ulaştığı zamanın 01/06/2019 tarihinin gece saatleri olduğu, mezkur tarihin, sabah saatleri itibariyle de davacının iradesi dışında amir ve üstlerinin olaydan bilgi sahibi olmaya başladıkları, olayın üzerinden bir gün dahi geçmeden davacının, amir ve üstleri ile iletişim kurarak ve eşi ile birlikte Eğitim Şube Müdürüne giderek konuyu aktardıkları, olay ile ilgili bir takım hadiselerin ise üçüncü kişilerin kusurundan kaynaklandığı ve bu husustaki sorumluluğun davacıya atfedilemeyeceği anlaşılmıştır. 

Bu durumda; davacının, amir ve üstlerine iletilmesi gereken olayları makul süre içinde amir ve üstlerine ilettiği hususu göz önüne alındığında, davacının disiplin cezası ile tecziyesinde tipiklik ilkesinin, somut olayda oluşmadığı anlaşılmış olup; davacının eylemi ile uyumlu olmayan ceza maddesi ile tecziyesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve disiplin mevzuatına uyarlık bulunmadığı sonuç ve vicdani kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Polisin Üstlerine İletmesi Gereken Bilgileri Zamanında İletmemesi

Polisin Üstlerine İletmesi Gereken Bilgileri Zamanında İletmemesi

Polisin Üstlerine İletmesi Gereken Bilgileri Zamanında İletmemesi | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.