Polisin İhmalle Ölüme Sebep Verdiği İddiasıyla Verilen Cezanın İptali

Polisin İhmalle Ölüme Sebep Verdiği İddiasıyla Verilen Cezanın İptali

Polisin İhmalle Ölüme Sebep Verdiği İddiasıyla Verilen Cezanın İptali

Polisin İhmalle Ölüme Sebep Verdiği İddiasıyla Verilen Cezanın İptali, Polis memuru olarak görev yapan davacının, “silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından islenmesine neden olmak” fiilini islediğimden bahisle yapılan soruşturma sonucunda 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/5-ç-1. maddesi uyarınca “24 Ay Uzun Süreli Durdurma” cezası ile tecziyesi gerekmekte ise de; geçmiş hizmetleri dikkate alınarak aynı Kanun’un 7/2. maddesi uyarınca “On Ay Kısa Süreli Durdurma” cezası ile tecziyesine ilişkin İstanbul Valiliği İl Polis Disiplin Kurulunun işlemi;

İSTANBUL 13.İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ.

İlgili mevzuat incelendiğinde:

23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete ‘de yayımlanan Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ile kanunlaşmış olup anılan Kanun’un Geçici 1. maddesinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 657 sayılı Kanun, 6413 sayılı Kanun ve 3201 sayılı Kanun ile 23/3/1979 tarihli ve 7/17339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre resen veya yetkili disiplin kurullarınca verilmiş olan disiplin cezaları bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca verilmiş addolunacağı ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte olan disiplin soruşturmaları ile ilgili olarak bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Kamu Hukuk

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 7.maddesinde Personele verilecek disiplin cezaları sayılmış ve (ç) bendinde; “Kısa süreli durdurma” disiplin cezası “Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır.” seklinde, (d) bendinde ise; “Uzun süreli durdurma” disiplin cezası “Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin on iki, on altı, yirmi veya yirmi dört ay süre ile durdurulmasıdır.” seklinde tanımlanmıştır.

Yine 7068 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 2 ve 3. fıkralarında da geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede değerlendirme puanı alan personel için verilecek cezalardan bir derece hafif olanı uygulanabileceği ve birinci fıkranın (c), (ç) ve (d) bentlerinin uygulanmasında, cezanın üst ve alt kademeleri ağır ya da hafif ceza sayılmayacağı kurala bağlanmıştır.

Aynı Kanun’un 8. maddesinin 5. fıkrasının ç bendinin 1 numaralı alt bendinde; “Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından islenmesine neden olmak” fiili yirmi dört ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır.

Şeklinde hükümler içermektedir.

Polis memuru olarak görev yapan davacının, “silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından islenmesine neden olmak” fiilini işlediğinden bahisle yapılan soruşturma sonucunda Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8/5-ç-1. maddesi uyarınca “24 Ay Uzun Süreli Durdurma” cezası ile tecziyesi gerekmekte ise de geçmiş hizmetleri dikkate alınarak aynı Kanun’un 7/2. maddesi uyarınca “On Ay Kısa Süreli Durdurma” cezası ile tecziyesine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, dava dosyasına taraflarca sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının polis memuru olarak görev yaptığı, davacının oturmakta olduğu xxx İli, xxx İlçesi, xxx Mahallesi, xxx Sokak, No: xxx, adresinde davacıya ait beylik silahla, babasının intihar ederek vefat etmesi üzerine davacı hakkında, görev emri ile disiplin soruşturması başlatıldığı anlaşılmıştır.

   Kamu görevlilerinin disipline aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle disiplin cezası verilebilmesi için, anılan eylem ve işlemlerin sübut bulup bulmadığının usulüne göre yürütülen soruşturma ile ortaya konulması, tespit edilen disipline aykırı davranışlar nedeniyle de yasa veya yönetmeliklerde yer alan uygun cezanın verilmesi gerektiği, disiplin hukukunun temel ilkelerindendir.

Olayda, davacının beylik silahını kendisiyle ilgili bir alanda (odasında, dolap üstünde, bas ucunda vb. bir yerde) muhafaza etmeyişinin nedeninin babasının daha önce de intihar etmeye kalkışmış olmasından kaynaklandığı, bu nedenle silahını kendisine ilişkin bir alanda muhafaza etmeyip babasının bulamayacağını düşündüğü bir alanda (sadece çamaşır için kullanılan bir odada) muhafaza etmiş olması, davalı idarenin iddiasının aksine silahını muhafaza etmek hususunda tedbirli davrandığının kanıtı olup davacının, yasadığı ev sınırları içerisinde beylik silahını tedbirli davranarak babasının bulamayacağını düşündüğü bir alanda muhafaza altına almasına rağmen olayın meydana geldiği anlaşılmıştır.

Bu durumda; davacının, silahını muhafaza altına almayarak tedbirsiz davrandığının kabulünden hareketle kusurlu olduğu kanaatine varılarak “silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ya da bu fiilin başkaları tarafından islenmesine neden olmak” fiilini işlediğinden bahisle “On Ay Kısa Süreli Durdurma” cezası ile tecziyesine ilişkin Disiplin Kurulunun işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Polisin İhmalle Ölüme Sebep Verdiği İddiasıyla Verilen Cezanın İptali

Polisin İhmalle Ölüme Sebep Verdiği İddiasıyla Verilen Cezanın İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.