Polisin Açıkta Kaldığı Dönemdeki Parasal Haklarının İadesi

Polisin Açıkta Kaldığı Dönemdeki Parasal Haklarının İadesi

Polisin Açıkta Kaldığı Dönemdeki Parasal Haklarının İadesi

Polis memurunun açıkta kaldığı sürede alamadığı fazla çalışma ücreti ve maaş ödemelerinin yasal faizinin ödenmesi talebiyle açtığımız dava 

VAN 2.İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.

Polisin Açıkta Kaldığı Dönemdeki Parasal Haklarının İadesi Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Mülkiyet Hakkı” başlıklı 32. maddesinde; “Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” kuralına yer verilmiş ve 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtildikten sonra, aynı maddenin son fıkrasında, idarenin eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır.

Kamu Hukuk

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, hakkında yapılan inceleme neticesinde Yüksek Disiplin Kurulunun 07/08/2018 tarih ve  sayılı kararı ile meslekten çıkarıldığı, bahse konu işlemin iptali istemiyle açmış olduğu dava sonucunda ise Van 1. İdare Mahkemesi’nin 16.03.2020 tarih ve E: K:202.. sayılı kararıyla işlemin iptaline karar verilmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli oluru ile görevine iade edilerek 01/07/2020 tarihinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevine başladığı, açıkta kaldığı sürede alamadığı fazla çalışma ücreti ve maaş ödemelerinin yasal faizinin ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddedilmesi üzerine bahse konu başvurunun reddine ilişkin Hakkari Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 23/09/2020 tarih ve E-… sayılı işlemin iptali ve işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır..

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının hakkında yapılan inceleme neticesinde Yüksek Disiplin Kurulunun 07/08/2018 tarih ve 2018/.. sayılı kararı ile meslekten çıkarıldığı, bahse konu işlemin iptali istemiyle açmış olduğu dava sonucunda ise Van 1. İdare Mahkemesi’nin 16.03.2020 tarih ve E:./., K:./. sayılı kararıyla işlemin iptaline karar verilmesi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 24/06/2020 tarihli oluru ile görevine iade edilerek 01/07/2020 tarihinde Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevine başladığı, kamu görevinden çıkarıldığı 07/08/2018 tarihi ile kamu görevine iade edildiği 01/07/2020 tarihine kadar geçen süreye ilişkin maaş alacaklarının davacıya ödenmesine karşın fazla çalışma ücretlerinin ödenmediği anlaşılmakta olup, talep olunan fazla çalışma ücretinin 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek 21. maddesi uyarınca ödenen bir ücret olduğu; bu ücretin, 657 sayılı Kanunun 178. maddesinde düzenlenen ve günlük çalışma saatleri dışında yapılan çalışma karşılığı ödenen fazla çalışma ücreti değil, emniyet hizmeti sınıfı kadrolarında bulunanlara; görevin niteliği, yapılan işin zorluğu ve önemi doğrultusunda; görev yapılan birime göre, salt bu görevi yerine getirmeleri nedeniyle her ay sabit olarak maaşlarının içerisinde yapılan bir ödeme olduğu, dolayısıyla ödenmesinde ve hak kazanılmasında aylığa ilişkin hükümler uygulanan bir ücret olduğu görülmektedir.

Bu durumda, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun Ek 21. maddesi uyarınca ödenen fazla çalışma ücretinin, niteliği gereği, mesai dışında yapılan fazla çalışma ücretinden farklı olduğu, ödenmesinde ve hak kazanılmasında aylığa ilişkin hükümlerin uygulandığı dikkate alındığında, davacının kamu görevinden çıkarıldığı ve daha sonra kamu görevine iade edildiği döneme ilişkin fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde bu yönden hukuka uygunluk bulunmamaktadır. 

Öte yandan, dava konusu işlem bu yönden hukuka aykırı bulunduğundan, davacının kamu görevinden çıkarıldığı ve daha sonra kamu görevine iade edildiği döneme ilişkin fazla çalışma ücretlerinin o tarihlerde görevde bulunmuş olsaydı her bir ay için ödemenin yapılacağı (tahakkuk edeceği) tarihlerden itibaren ödeme tarihine kadar ayrı ayrı hesaplanacak yasal faizleri ile birlikte davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekmektedirAçıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Polisin Açıkta Kaldığı Dönemdeki Parasal Haklarının İadesi

Polisin Açıkta Kaldığı Dönemdeki Parasal Haklarının İadesi

Polisin Açıkta Kaldığı Dönemdeki Parasal Haklarının İadesi | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.