Polis Memurunun Misyon Koruma Sınavına Başvuru Talebinin Reddi

Polis Memurunun Misyon Koruma Sınavına Başvuru Talebinin Reddi

Polis Memurunun Misyon Koruma Sınavına Başvuru Talebinin Reddi

Polis Memurunun Misyon Koruma Sınavına Başvuru Talebinin Reddi, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi Devriye Ekipler Amirliği emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2020 yılında yapılacak olan misyon koruma sınavına başvuru yapabilmesi için muvafakat verilmesi talebinin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali

KAYSERİ 2. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Kurumlar Arası Geçici Süreli Görevlendirme” başlıklı ek 8. Maddesinde; “Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır. b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür. c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir. e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır. f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır. Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilir.”hükmü yer almıştır

Kamu Hukuk

Dava dosyasının incelenmesinden; ; Kayseri İli, Melikgazi İlçesiDevriye EkiplerAmirliği emrinde polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından, Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2020 yılında yapılacak olan misyon koruma sınavına başvuru yapabilmesi için muvafakat verilmesi talebinin zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda,  . davalı idare vekili tarafından,savunma dilekçesinde muvafakat taleplerinin hizmet gereği göz önünde bulundurularak değerlendirildiği, aday değerlendirme formunda kriterleri taşıyan tüm adayların Ankara’da yapılacak sınava gitmeleri durumunda hizmet aksamalarına sebebiyet verileceğiileri sürülmüş ise de, hukuk devletinde idarelerin personeli hakkında mevzuatla getirilen bir hakkın kullanımının engellenmesine yönelik tasarrufları konusunda hizmetin gereği ve kamu faaliyetinin yürütülmesi bağlamında geçerli ve inandırıcı sebepler ortaya koyması ve bu suretle kullanılan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından zorunlu olduğunu hukuk aleminde kanıtlaması gerektiği göz önüne alındığında, davacıya muvafakat verilmesi durumunda hizmette nasıl bir aksama yaşanılacağının somut delillerle ortaya konulamadığı, dosya kapsamı itibariyle davacının sınava katılmasına muvafakat verilmemesine ilişkin herhangi bir haklı gerekçenin ileri sürülmediği anlaşıldığından,davacının sınava katılmasına muvafakat verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Polis Memurunun Misyon Koruma Sınavına Başvuru Talebinin Reddi

Polis Memurunun Misyon Koruma Sınavına Başvuru Talebinin Reddi | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.