Jandarma Uzman Çavuşun Nöbet Esnasında Uyuyarak Aldığı Cezanın İptali

Jandarma Uzman Çavuşun Nöbet Esnasında Uyuyarak Aldığı Cezanın İptali

Jandarma Uzman Çavuşun Nöbet Esnasında Uyuyarak Aldığı Cezanın İptali

Jandarma uzman çavuş olarak görev yapan davacının 7068 sayılı Kanun’un 8/3-a/6 maddesi uyarınca “3 gün aylıktan kesme” cezasıyla tecziyesine ilişkin aldığı ceza 

ERZURUM 2. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

1-08/03/2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair 7068 sayılı Kanun’un 8/3-a maddesinin 6’ncı alt bendinde, “Nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla ve/veya talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmek” fiili üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmıştır. 2-Aynı Kanunun “Savunma Hakkı” başlıklı 31. maddesinde; “(1) Disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından savunma alınmadan disiplin cezası verilemez. (2) Disiplin amirince veya yetkili disiplin kurulu başkanı ya da görevlendireceği kurul üyelerinden biri tarafından ilgiliden savunma istenir. Savunma için verilen süre yedi günden az olamaz. Süresi içinde savunmasını yapmayan personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. (3) Hakkında disiplin soruşturması yapılan personel, ikinci fıkra gereğince kendisinden savunma istenmesinden itibaren soruşturma evrakını inceleme hakkına sahiptir. (4) Hakkında meslekten çıkarma cezası veya Devlet memurluğundan çıkarma cezası istenen personel, soruşturma evrakını incelemeye,tanık dinletmeye,disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir.” hükmü yer almaktadır. 3-Anayasa’nın 129. maddesinin ikinci fıkrasında, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır

Kamu Hukuk

Dava dosyasının incelenmesinden; 

1-Nöbet noktasında nasıl davranması gerektiğine ilişkin olarak kendisine tebliğ edilmiş bir emir olmadığı,

 2-Hangi fiilin, ne zaman, nerede, ne şekilde işlendiğinin ortaya konulması gerektiği, 

3-Gerekli inceleme yapılmaksızın işlem tesis edildiği, 

4-Eylem ile verilen ceza arasında adil bir denge bulunmadığı, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı hareket edildiği, 

5-Dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiaları ile iptali gerektiği ileri sürülmektedir

Davacıdan 28/12/2020 tarihinde savunmasını sunması istenmesine rağmen davacı tarafından savunması sunulmaksızın, yani usulüne uygun şekilde davacıya kendini savunması için olanak sağlanarak işlemin tamamlanması gerekirken, bu usule uyulmaksızın davacının yazılı savunması alınmadan, Anayasal güvence altındaki savunma hakkı ihlal edilerek tesis edilen dava konusu disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır

Anayasa’nın 125’inci maddesi hükmü uyarınca idarenin işlem veya eylemleri nedeniyle meydana gelen zararları tazmin sorumluluğu bulunmaktadır. Bu hâliyle dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığından, idarece tesis edilen bu işlem nedeniyle oluşan zararların tazmini gerekmektedir.Bu bağlamda iptal kararlarının niteliği gereği, işlem hiç tesis edilmemiş olsaydı hukuk aleminde hangi hâl mevcut olacaktı ise iptal kararı üzerine bu hâlin geçerli olacağı kabulünden, yani iptal kararlarının geçmişe yönelik işlemi ortadan kaldırdığından hareketle, dava konusu işlem hiç tesis edilmemiş olsaydı davacının elde edeceğimaddî zararlarının tazmini gerektiği açık olup; davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı maddî zararlarının(parasal haklarının)tazmini isteminin kabulü gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Jandarma Uzman Çavuşun Nöbet Esnasında Uyuyarak Aldığı Cezanın İptali

Jandarma Uzman Çavuşun Nöbet Esnasında Uyuyarak Aldığı Cezanın İptali

Jandarma Uzman Çavuşun Nöbet Esnasında Uyuyarak Aldığı Cezanın İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.