Bekçilik Sınavını Kazanan Adayın Sağlık Raporu İle Elenmesinin İptali

Bekçilik Sınavını Kazanan Adayın Sağlık Raporu İle Elenmesinin İptali

Bekçilik Sınavını Kazanan Adayın Sağlık Raporu İle Elenmesinin İptali

Bekçilik Sınavını Kazanan Adayın Sağlık Raporu İle Elenmesinin İptali,

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olan davacı tarafından; bekçilik sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle Çarşı ve Mahalle Bekçisi olamayacağına ilişkin kararı,

ERZURUM 1.İDARE MAHKEMESİNCE İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği’nin 4/1-f maddesinde; “Bu Yönetmelikte geçen;…f) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini ifade eder.” hükmüne, “Adaylarda aranacak şartlar” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasının h bendinde; “Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,” hükmüne, “Ön Sağlık Kontrolü” başlıklı 10. maddesinde; ” (1) Adaylar sınavlara girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. (2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Adaylar, ön sağlık kontrolü komisyonuna; ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları sunmak zorundadır. Bütün bu bilgi, belge ve raporlar, aldırılacak olan memuriyete giriş raporları ile birleştirilerek Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. (3) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur” veya “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir. (4) Hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, sınavın diğer aşamalarına geçemezler.” hükmüne, “Çarşı ve mahalle bekçisi adaylarının atamaları” başlıklı 19. maddesinde; ” (1) İllerdeki ilgili emniyet birimleri tarafından kendi iline planlanan asıl adaylara güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılarak, sonucu olumlu olanlar tebligat üzerine en geç altmış gün içerisinde, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre alacakları sağlık kurul raporlarını, planlandığı ildeki eğitim şube müdürlüğüne teslim ederler. (2) Bu raporlar, illerdeki eğitim şube müdürlüklerince Sağlık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gerekli işlemler yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Çarşı ve mahalle bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar Valinin onayı ile aday memur olarak atanırlar. Ataması yapılanlar kurum sicil numarası verilmek üzere Personel Daire Başkanlığına bildirilir.” hükmüne yer verilmiştir.hükümleri yer almaktadır.

Kamu Hukuk

 Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği uyarınca Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına başvurduğu, yazılı ve sözlü sınavı kazanarak başarılı olduğu, davacı hakkında, Bayburt Devlet Hastanesinden alınan 21/02/2019 tarihli sağlık kurulu raporunun Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Komisyonu’nda incelendiği, alınan karar ile davacının Ankara Şehir Hastanesi’ne sevkine karar verildiği, Ankara Şehir Hastanesi’nin 12/03/2019 tarih, 97 sayılı raporunda ise özetle, “atnalı böbrek, sağ böbrek üst polde 10*10 mm boyutlu anekoik kist izlendiği, sonuç kısmında, mahalle bekçisi olur, karar kısmında, çarşı ve mahalle bekçisi olamaz” şeklinde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, bu raporunun, Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nca incelenmesi üzerine, 25/06/2019 tarih ve …114313 sayılı kararı ile davacının, çarşı ve mahalle bekçisi olamayacağına karar verildiği, verilen bu kararın Bayburt Valiliği’ne gönderilmesi üzerine, bu kararın 04/07/2019 tarihinde Bayburt Valiliğince davacıya tebliğ edildiği, bunun üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır

 Uyuşmazlık konusu olayda, Mahkememizin  tarihli ara kararı ile davacının, çarşı ve mahalle bekçisi olabilmek için gerekli görülen sağlık şartlarını taşıyıp taşımadığı hususunun, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği çerçevesinde incelenerek tespit edilebilmesi amacıyla, 2019 yılı Bölge Hakem Hastaneleri Listesinde belirlenen Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği, anılan hakem hastane tarafından düzenlenen 16/12/2019 tarih ve 6693 sayılı Sağlık Kurulu Raporunun, “tanı” hanesinde, “at nalı böbrek, lobüle veya kaynamış böbrek”, “karar” hanesinde; “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olur” şeklinde tespite yer verildiği görülmektedir. 

 Bu durumda, Mahkememizin ara kararı uyarınca hakem hastane tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, davacının çarşı ve mahalle bekçisi olabileceğine dair karar verildiği, bu nedenle de, davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında yer verilen sağlık şartlarını taşıdığı anlaşılmakla; sağlık şartlarını taşımadığından bahisle davacı hakkında verilen çarşı ve mahalle bekçisi olamayacağına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın 25/06/2019 tarih ve …114313 sayılı sayılı işleminde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır

 Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Hukuk Ailesi Olarak yaşadığınız mağduriyetlerin hukuki çareleri noktasında her zaman yanınızdayız. Danışmanlık hizmeti almak için iletişim kanallarımızı ve WhatsApp numaramızı kullanabilirsiniz.

Kamu Hukuk

Bekçilik Sınavını Kazanan Adayın Sağlık Raporu İle Elenmesinin İptali

Bekçilik Sınavını Kazanan Adayın Sağlık Raporu İle Elenmesinin İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.