Bekçi Hakkında Yer Değiştirme Kararının İptali

Bekçi Hakkında Yer Değiştirme Kararının İptali

Bekçi Hakkında Yer Değiştirme Kararının İptali

Etlik Polis Merkezi Amirliği bünyesinde Bekçi olarak görev yapan davacının Aydın Polis Merkezi Amirliğine naklen atanmasına dair işlem

ANKARA  4. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Bekçi Hakkında Yer Değiştirme Kararının İptali, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında, “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” hükmü yer almaktadır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesinde; “Yetiştirme ve ikmal kaynakları Bakanlıklar veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklere bağlı olup il genel teşkilatı içinde birden fazla istihdam yerleri bulunan meslek, fen ve uzmanlık kadrolarına dahil görevlerden : A) İlçe idare şube başkanı sıfatını haiz olanlarla il merkezinde Devlet gelir, giderlerinin ve mallarının tahakkuk, tahsil, ödeme ve idaresiyle ilgili ikinci derecedeki müdürler, şube şefleri ve kontrol memurları, nakit muhasipleriyle, lise, orta ve o derecelerdeki okul müdür ve öğretmenleri, hastaneler mütehassıs hekimleri, Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından tayin edilirler. B) Bunun dışında kalan bütün memurlar Bakanlıklar veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafından valilik emrine tayin edilerek il idare şube başkanının inhası üzerine valiler tarafından istihdam yerleri tesbit olunur; C) Yukardaki fıkralarda yazılı bütün memurların lüzumu halinde il içinde nakil ve tahvilleri mensup olduğu il idare şube başkanlarının inhası üzerine valiler tarafından icra edilmekle beraber mensup oldukları Bakanlıklar veya genel müdürlüklere sebepleriyle bildirilir. Yukarda (A, B) fıkraları dışında kalan il merkez teşkilatına bağlı memurlar ilgili idare şube başkanının inhası ile valiler tarafından tayin, nakil ve tahvil olunurlar. Tayin, nakil ve tahviller için gereken yolluk ödenekleri bütçe yılı başında ilgili Bakanlık veya genel müdürlüklerce valiler emrine gönderilir.” hükmüne, 9.maddesinde; “Vali, ilde Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır 

Kamu Hukuk

Uyuşmazlık konusu olayda ; davacının Ankara ili, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmakta iken vali adına il emniyet müdürü oluruyla tesis edilen dava konusu işlem ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü emrine atanması üzerine, anılan işlemin iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.. 

Olayda, Kamu hukukunda bir makama verilen yetkinin, aksine bir hüküm bulunmadıkça o makam tarafından kullanılacağı, bir makamın yetkisinin başka bir kişiye devredilmesi için mevzuatla yetkili kılınması gerekeceği tartışmasızdır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 8. maddesi ile il memurlarının (11/ç. maddesi ile kolluk kuvvetlerinin) görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda Valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığı, aynı Kanun’un 9/B maddesi ile devredilebileceği öngörülen yetkinin hesabata ve teknik hususlara ait işlerle ilgili bulunup naklen atama konusundaki yetkiyi kapsamadığı, Valiye tanınan bu yetkinin alt birimler tarafından kullanılamayacağı açıktır. Bu durumda, davacının naklen atanmasına ilişkin işlemin Vali tarafından tesis edilmesi gerekirken, bu kurala uyulmaksızın il emniyet müdürü tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Bekçi Hakkında Yer Değiştirme Kararının İptali

Bekçi Hakkında Yer Değiştirme Kararının İptali

Bekçi Hakkında Yer Değiştirme Kararının İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.