Astsubayın Trafik Branşından Çıkarılmasının İptali

Astsubayın Trafik Branşından Çıkarılmasının İptali

Astsubayın Trafik Branşından Çıkarılmasının İptali

Manisa ilinde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yapan davacı tarafından, trafik ihtisasından çıkarılmasına ilişkin verilen karar 

MANİSA 2. İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Astsubayın Trafik Branşından Çıkarılmasının İptali, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 668 sayılı KHK ile değişik 3. maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti Jandarması emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamlarının verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.” şeklinde iken 668 sayılı KHK’nın 5. maddesi ile “Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir.” şeklinde; yine aynı Kanun’un 4. maddesi; “Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genel Kurmay Başkanlığı’na, Emniyet ve Asayiş işleri ile diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Ancak Jandarma Genel Komutanı, bakana karşı sorumludur.” şeklinde iken 668 sayılı KHK’nın 6. maddesi ile “Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır.” şeklinde değiştirilmiş, ayrıca 668 sayılı KHK’nın 22. maddesi ile ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine VII- EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI başlıklı bendinden sonra gelmek üzere “VIIIJANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” eklenerek “Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsar.” hükmüne yer verilmiş, “Yönetmelik” başlıklı 24. maddesinde(Değişik: 27/5/2016-KHK-668/17 md.; Aynen kabul: 8/11/2016-6755/17 md.); “Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanısıra jandarmanın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Jandarma (…)(6) personelinin terfi işleri, değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.” kuralına yer verilmiştir.

Kamu Hukuk

Uyuşmazlık konusu olayda Manisa ilinde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yapan davacının, İzmir .. İcra Müdürlüğünün ./. sayılı takip dosyasında borçlu sıfatıyla yer aldığı, kendisine ait olan . M . plakalı araç üzerinde alacaklı lehine rehin şerhi işlenmiş olduğu, davacının alacaklıya zarar verme kastı ile aracın pek çok parçasını söktüğünün tespit edildiği, bu nedenle davacı hakkında İcra ve İflas Kanunu m.331’de yer verilen “alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek” suçundan İzmir 8. İcra Ceza Mahkemesinin E:…, K:./. sayılı dosyası kapsamında yapılan yargılama neticesinde davacının kusuru tespit edilerek müsnet suçtan …,00 TL adli para cezası ile cezalandırılması karar verildiği ve hükmün kesinleştiğinin tespit edildiği ve bu fiilinin bir kolluk personeli olarak davacıya duyulan güveni yitirmesine yol açacak nitelikte olduğunun değerlendirildiği gerekçesiyle davacının trafik ihtisasından çıkarılmasına ilişkin tesis edilen Jandarma Genel Komutanlığının ….. tarihli ve E-…-. sayılı işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır

Bu durumda  özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını ifade ettiği, bu kapsamda anılan ihtisas alanı için tecrübeli personel istihdamının önem arz ettiği, somut olayda davacının güvenirliğini kaybetmesine gerekçe olarak gösterilen alacaklıyı zarara uğratmak için mevcudu eksiltmek fiilinin dava konusu işlem tarihinden çok öncesine dayalı özel hukuk kapsamındaki alacak-borç ilişkisine ilişkin olduğu, yürüttüğü kamu hizmetine yansıyan bir yönünün bulunmadığı ve gelinen aşamada anılan fiil sebebiyle açılan davada düşme kararı verildiği görülmekle davacının bu fiilinin trafik ihtisası kapsamından çıkarılmasını gerektirecek nitelikte güvenirliğini kaybettiğini gösteren bir davranış olmadığı kanaatine varıldığı, kaldı ki davacının bahse konu bu eylemi sebebiyle para cezası aldığı tarihten sonra amirlerinin, çeşitli disiplin soruşturmalarında davacıyı soruşturmacı olarak görevlendirdiği ve yine bu tarihten sonra amirlerince davacıya verilmiş takdirnamelerin bulunduğu görülmekle davacının amirleri nezdinde de güvenirliliğini kaybettiğinden söz edilemeyeceği hususları birlikte dikkate alındığında davacının trafik ihtisasından çıkarılmasına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Astsubayın Trafik Branşından Çıkarılmasının İptali

Astsubayın Trafik Branşından Çıkarılmasının İptali

Astsubayın Trafik Branşından Çıkarılmasının İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.