Astsubayın İhtisas Sınav Başvurusu Reddinin İptali

Astsubayın İhtisas Sınav Başvurusu Reddinin İptali

Astsubayın İhtisas Sınav Başvurusu Reddinin İptali

Astsubayın 2021 yılı ihtisas seçme sınavına katılmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlem 

TOKAT İDARE MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ.

Verilen kararın dayanağını teşkil eden mevzuat incelendiğinde;

Astsubayın İhtisas Sınav Başvurusu Reddinin İptali, 21.01.2017 tarih ve 29995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliği’nin 4.maddesinin 1.fıkrasının (ğ) bendinde, ihtisas; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarındaki görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanları olarak tanımlanmış, 10.maddesinin 3.fıkrasında, personel atamalarının, bu Yönetmelik esaslarını ve mesleki gelişim programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış branş, ihtisas ve mesleki gelişim planlarına uygun olarak, planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılacağı düzenlenmiştir.

Kamu Hukuk

Uyuşmazlık konusu olayda ; davacının, Jandarma Astsubay Üstçavuş olarak görev yapmakta iken, . yılı Jandarma İhtisaslaşma Sınavı’na başvurduğu, anılan sınavın ././. tarihinde düzenlenen yazılı kısmından tam puan üzerinden .,. puan aldığı, bunun üzerine ihtisaslaşma alanlarını seçerek mülakata çağrılmayı beklediği, açıklanan . Yılı İhtisas Sınavlarına Çağrı Listesi’nde ismine yer verilmediği, bunun üzerine anılan çağrı listesinde ismine yer verilmemesi işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı görülmektedir 

Olayda; yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; davacının 2020 yılı Jandarma İhtisaslaşma Sınavı’nın yazılı kısmından 100 tam puan üzerinden 51,020 puan aldığı, davacının başvurduğu branşlar için yazılı sınavdan 50 puan alan kişilerin mülakata çağrıldığı, davalı idare tarafından, davacının Milli güvenliğe, tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplarla ya da terör örgütleri ile üyeliği, irtibatı veya iltisakının belirlendiğine veya bu hususta emare bulunduğuna ilişkin herhangi bir somut bilgi belgenin dosyaya sunulmadığı gibi UYAP üzerinden yapılan sorgulamada da davacı hakkında açılmış ceza soruşturmasının veya devam etmekte olan ceza yargılamasının bulunmadığının görüldüğü, davacının halen davalı idare emrinde astsubay rütbesi ile kamu görevine devam etmekte olduğu hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır..

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oybirliğiyle karar verildi.

Astsubayın İhtisas Sınav Başvurusu Reddinin İptali

Astsubayın İhtisas Sınav Başvurusu Reddinin İptali

Astsubayın İhtisas Sınav Başvurusu Reddinin İptali | kamuhukuk.com

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.